จำนวนข้าราชการจำแนกตามประเภทตำแหน่ง

การเข้า-ออก ของข้าราชการพลเรือน

บรรจุ ปีงบประมาณ 2566

155

เกษียณ ปีงบประมาณ 2567

69

Linkage Center
ระบบบูรณาการฐานข้อมูลข้าราชการ
User Manual
คู่มือการใช้งานระบบฯ
ประเภทกำลังคนคุณภาพ คำธิบาย
นักเรียนทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) บุคคลทั่วไป หรือข้าราชการที่ได้รับการสอบแข่งขัน และได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชาที่มีความจำเป็น และเป็นที่ต้องการเพื่อส่งเสริมภารกิจที่สำคัญต่าง ๆ ของรัฐ โดยกลุ่มกำลังคนคุณภาพดังกล่าวจะกลับมารับราชการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ผู้นำคลื่นลูกใหม่ในระบบราชการไทย กลุ่มข้าราชการผู้มีศัยกภาพสูงของหน่วยงาน ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งประเภทอำนายการในอนาคต และสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบราชการไทย โดยมีคุณลักษณะในการเป็นผู้นำที่ “ซ่อมได้ สร้างได้” โดยมีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ กล้าเปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยนตนเองให้เหมาะสมกับแต่ละบริบทได้อย่างรวดเร็ว
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการ และศักยภาพที่โดดเด่น ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ถึง ชำนาญการ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบการพัฒนาที่เข้มเข้น และการวางกรอบการสั่งสมประสบการณ์อย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถเติบโตไปสู่ระดับชำนาญการพิเศษ โดยมีคุณลักษณะที่เป็น คนที่“ใช่”ของส่วนราชการ คนที่ “ชอบ”ทำงานท้าทาย และคนที่ “ช่วย”ขับเคลื่อนความสำเร็จ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) บุคคลทั่วไป หรือข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะจากการได้รับการสอนงานเพื่อถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มากประสบการณ์ เช่นผู้บริหารสูงในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้ข้าราชการในโครงการฯ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานภาครัฐที่มีความสามารถ โดยเป็นทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) ได้อย่างสมดุล
นักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานในโจทย์ที่มีความท้าทายระดับประเทศ และสอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติของส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีคุณลักษณะในการเป็นนักยุทธศาสตร์ที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสามารถบูรณาการเครือข่ายการทำงานในภาครัฐเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา และขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างเป็นที่ประจักษ์
หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ผู้บริหารส่วนราชการที่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาที่เข้มข้น ซึ่งครอบคลุมแนวทางการพัฒนางานด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ในประเด็นปัญหาสำคัญต่าง ๆ ของประเทศ โดยจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาในทุกระดับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตามกฎระเบียบเพื่อความโปร่งใส และทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง